دمبوری و سربوری

دمبوری چینی

450,000 تومان

دمبوری ایرانی

250,000 تومان

پدال دم

100,000 تومان

باک معمولی

50,000 تومان

شیلنگ دم

10,000 تومان

توپ دم

10,000 تومان

سربوری تبریز (ایرانی قدیمی)

100,000 تومان

سربوری ایرانی درجه دو

45,000 تومان

باک دم بزرگ

70,000 تومان