دیسک الماسه

یک طرفه 1/5 سانت

1,500 تومان

دو طرفه 2 سانت دنده ای

تومان

دو طرفه 20 میل

6,000 تومان

دو طرفه 30 میل

9,000 تومان

دو طرفه 40 میل

12,000 تومان

دو طرفه 50 میل

15,000 تومان

دو طرفه 60 میل

18,000 تومان