گیره خروسکی و اره کاری

گیره خروسکی GROZ 100

140,000 تومان

گیره خروسکی GROZ 75

120,000 تومان

گیره آهنی خروسکی بزرگ

تومان

گیره آهنی خروسکی کوچک

تومان

گیره آهنی خروسکی مشکی

تومان

گیره دستی اره کاری

تومان

گیره پیچی (دماغه)

15,000 تومان

گیره سوهان کاری تنسی

تومان