گیره های بغل میز و رومیزی

گیره رومیزی GROZ 40

تومان

گیره رومیزی GROZ 50

تومان

گیره رومیزی GROZ 60

تومان

گیره رومیزی GROZ 75

تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 32

150,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 50

235,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 60

255,000 تومان

گیره رومیزی گردان GROZ 75

550,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 32

تومان

گیره بغل میز GROZ 40

تومان

گیره بغل میز GROZ 50

200,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 60

360,000 تومان

گیره بغل میز GROZ 75

310,000 تومان

گیره بغل میز GROZ100

310,000 تومان

گیره قرمز سایز 50

80,000 تومان

گیره قرمز سایز 60

90,000 تومان

گیره قرمز سایز 70

150,000 تومان

گیره گردان سایز 50

تومان

گیره آبی سایز 50

تومان

گیره آبی سایز 60

300,000 تومان

گیره آبی سایز 65

300,000 تومان

بغل میز PROXXON

تومان

گیره رومیزی PROXXON

600,000 تومان

گیره بغل میز آلومینیومی

55,000 تومان

گیره رومیزی 100

800,000 تومان

گیره رومیزی 140

1,100,000 تومان