دستگاه بخار ترک

بخار XTREME SC-5

6,800,000 تومان

بخار XTREME SC-10

7,820,000 تومان

بخار اتومات XTREME FSC-20

14,450,000 تومان

بخار اتومات XTREME FSC-30

9,000,000 تومان

بخار 5 لیتری EAGLE

تومان

بخار 10 لیتری EAGLE

تومان