پایه فرز

پایه فرز بلند ایرانی

75,000 تومان

پایه فرز کوتاه ایرانی

65,000 تومان

پایه فرز ترک استیل

500,000 تومان