پایه فرز

پایه فرز بلند ایرانی

60,000 تومان

پایه فرز کوتاه ایرانی

55,000 تومان

پایه فرز ترک استیل

تومان