قالب شاخه، لاستیک پز و سر درجه

قالب شاخه دوتایی

100,000 تومان

قالب شاخه سه تایی

120,000 تومان

لاستیک پز گرد 45

50,000 تومان

لاستیک پز آلومینیومی

80,000 تومان

لاستیک پز چهارتایی 40X50X28

150,000 تومان

لاستیک پز دوتایی

122,000 تومان

لاستیک پز دوتکه

400,000 تومان

سردرجه کوچک

5,000 تومان

سردرجه متوسط

5,000 تومان

سردرجه بزرگ

5,000 تومان